Peer-to-Peer trong Blockchain: cách thức hoạt động

Peer-to-Peer trong Blockchain: cách thức hoạt động

Trước khi đi sâu vào chủ đề, cần phải hiểu rõ định nghĩa, mạng ngang hàng là gì, trước khi xem xét cách thức hoạt động của nó trong các hệ thống Peer-to-Peer (P2P) là gì? Trong Khoa học Máy tính Trong khoa học máy tính, định nghĩa của P2P, còn được gọi là mạng […]

Continue Reading